EAST- UP, Microtek International Pvt. Ltd.

Incharge – Mr. Rajesh Ph. No. 8354945600

EAST- UP, Microtek International Pvt. Ltd.
R.M. 9, Bala ji Tower First Nagar Nigam Gate, Elight Chauraha Civil line, Opp. Nagar Nigam Gate
JHANSI UTTAR PRADESH 284001
india
Phone: 0510- 2331411.
Email: Jhansi@microtekdirect.com