HARYANA, Microtek International Pvt. Ltd.

Incharge – Mr. Rahul Ph. No. 9802131687

HARYANA, Microtek International Pvt. Ltd.
PLOT NO. 136, SUNDER NAGAR, TEHSIL & DISTT-
HISSAR HARYANA 125001
india
Phone: 8222862101
Email: hissar@microtekdirect.com