UTTAR PRADESH, Microtek International Pvt. Ltd.

Incharge – Mr. Anjay Kumar Ph. No. 7084393601

UTTAR PRADESH, Microtek International Pvt. Ltd.
C/o Mishra Bhawan, Kashim Bazar, Near Ballia Nursing Home,
BALLIA UTTAR PRADESH 277001
india
Phone: 7084393601
Email: ballia@microtekdirect.com