RAJASTHAN, Microtek International Pvt. Ltd.

Incharge – Mr. J.P. Sharma Ph. No. 9602224441

RAJASTHAN, Microtek International Pvt. Ltd.
Plot No. 22, Opp. Royalti Naka. Soor Sagar Road, Pratap Nagar,
JODHPUR RAJASTHAN 342003
india
Phone: 9785815777.
Email: jodhpur@microtekdirect.com