RAJASTHAN, Microtek International Pvt. Ltd.

Incharge – Mr. J.P. Sharma Ph.

RAJASTHAN, Microtek International Pvt. Ltd.
12TH PAL ROAD, HOUSE NO-228 OPP. PACHNMUKHI BALAJI MANDIR, MASURIYA,
JODHPUR RAJASTHAN 342003
INDIA
Phone: 8448086494.
Email: jodhpur@microtekdirect.com