Uttar Pradesh, Microtek International Pvt. Ltd.

Incharge – Mr. Ashish Ph. No. 9918896060

Uttar Pradesh, Microtek International Pvt. Ltd.
567, O BLOCK, SABZI MANDI, KIDWAI NAGAR,
KANPUR UTTAR PRADESH 208011
india
Phone: 07505157474
Email: knp@microtekdirect.comknphubmicrotekdirect.com